Bestuursmemoriaal

Bestuurlijk Memoriaal van Oost-Vlaanderen

Van het gemeentebestuur ontvingen we een collectie boekdelen Bestuurlijk Memoriaal. Dit start bij het begin van de Hollandse periode en vreemd genoeg – of niet! – onder de Franse titel Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, maar dan wel inhoudelijk tweetalig met Nederlandse en Franse tekst naast elkaar.

Deze boeken bevatten wetsbepalingen, reglementen en bestuurlijke mededelingen over militie, justitie, gezondheid, onderwijs en zoveel meer. Aan de inhoud is maar weinig veranderd gedurende de jaren. Soms werd er eens meer nadruk gelegd op reglementen en hinderlijke inrichtingen, gezondheidszorg, verkiezingen, lager onderwijs, omzendbrieven en niet in het minst op de toelagen voor de opbouw of restauratie van kerken en pastorijen. Een rubriek die nooit ontbrak was de Mercurale met o.a. de gemiddelde prijzen van eet- en andere waren.

Pagina 10 en 11 van het Journal Officiel 1816 betreffende de wet van een belasting op runderen, paarden en schapen.

Pagina 10 en 11 van het Journal Officiel 1816 betreffende de wet van een belasting op runderen, paarden en schapen.

Pagina 10 en 11 van het Journal Officiel 1816 betreffende de wet van een belasting op runderen, paarden en schapen.

Kortom deze collectie, ook al is ze onvolledig wegens het ontbreken van verschillende jaargangen, blijft een bron voor de heemkundige vorser. Hierbij wijzen we vooral naar de uitgaven met de besluiten van de processen-verbaal die door de verschillende commissies van de provincieraad waren genomen.

In totaal bezit De Hellebaard 196 boekdelen. Het eerste gebundelde exemplaar dateert van 1816 en werd als deel 7 uitgegeven. Een abonnement kostte 18 fr. per jaar.

De aanwezige collectie bestaat uit:

Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, van 1816 tot 1830 (35 delen)

Memorial Administratif de la Flandre Orientale, van 1817 tot 1908 (149 delen)

Proces-Verbaux Officiels et Bulletins Sténographiques des Séances du Conseil Provincial de la Flandre Orientale, van 1884 tot 1898 (9 delen)

Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique, van 1837 tot 1939 (3 delen)

De collectie Bestuurlijk Memoriaal.