Bestuursmemoriaal

Bestuurlijk Memoriaal van Oost-Vlaanderen

Van het gemeentebestuur ontvingen we een collectie boekdelen Bestuurlijk Memoriaal. Het eerste boekdeel Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique dateert van 1814. Dit gebundelde exemplaar werd als deel 1 uitgegeven. Een abonnement kostte in 1816, 18 fr. per jaar. In totaal bezit De Hellebaard 222 boekdelen. Sommige boekdelen zijn tweetalig met Nederlandse en Franse tekst naast elkaar, andere zijn Nederlandstalig.

Deze boeken bevatten wetsbepalingen, reglementen en bestuurlijke mededelingen over militie, justitie, gezondheid, onderwijs en zoveel meer. Aan de inhoud is maar weinig veranderd gedurende de jaren. Soms werd er eens meer nadruk gelegd op reglementen en hinderlijke inrichtingen, gezondheidszorg, verkiezingen, lager onderwijs, omzendbrieven en niet in het minst op de toelagen voor de opbouw of restauratie van kerken en pastorijen. Een rubriek die nooit ontbrak was de Mercurale met o.a. de gemiddelde prijzen van eet- en andere waren.

Pagina 10 en 11 van het Journal Officiel 1816 betreffende de wet van een belasting op runderen, paarden en schapen.

Pagina 10 en 11 van het Journal Officiel 1816 betreffende de wet van een belasting op runderen, paarden en schapen.

Kortom deze collectie, ook al is ze onvolledig wegens het ontbreken van verschillende jaargangen, blijft een bron voor de heemkundige vorser. Hierbij wijzen we vooral naar de uitgaven met de besluiten van de processen-verbaal die door de verschillende commissies van de provincieraad waren genomen.

De aanwezige collectie bestaat uit:

  • Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique, Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, van 1814 tot 1830 (43 delen)
  • Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique, Wetten en Besluiten betreffende het Algemeen Bestuur, Verzameling der Wetten, van 1832 tot 1948 (9 delen)
  • Memorial Administratif de la Flandre Orientale, Bestuurlijk Memoriaal, van 1817 tot 1965 (159 delen)
  • Proces-Verbaux Officiels et Bulletins Sténographiques des Séances du Conseil Provincial de la Flandre Orientale, Officiële Processen-Verbaal en Stenographisch Verslag der Zittingen van den Provincieraad van Oost-Vlaanderen, van 1884 tot 1898 (9 delen)
  • Vertoog van den Bestuurlijke Toestand van Oost-Vlaanderen, Vertoog nopens de Bestuurstoestand van de provincie Bestuursmemoriaal van Oost-Vlaanderen, van 1880 tot 1980 (17 delen)
  • Recueil des Actes Administratifs du Gouvernement de la Flandre Orientale, van 1815 tot 1816 (1 deel)
  • Nouveau Dictionnaire des Bourgemestres, des Echevins etc., 1862 (1 deel)

 

De collectie Bestuurlijk Memoriaal.